SÅ HÄR BRUKAR VI JOBBA

Många av Bugges uppdragsgivare efterfrågar en strategisk belysning av segmentering, positione­ring och kommunikation på den egna marknaden. Ytterst handlar det om att skapa en strukturerad och konsekvent plattform för kommunikationen, oavsett vilken form den senare tar sig ­– webb­plats, koncept­broschy­r, säljpresentation, DR, annonser, newsletters, grafisk manualer, faktablad eller annat. Ett typiskt strategiprojekt sönderfaller i tre steg: input, strategi och koncept.

1. Input

Strategiprojektetet inleds med informations­inhämtning. Dels behöver vi förstå kundens eget interna perspektiv på sin verksamhet – ambitioner, styrkor och svagheter, marknad, kunder, konkurrenter, internkultur osv. Det sker genom att intervjua ett antal nyckel­personer i den egna organisationen (alternativt samla dem till en gemensam workshop). Till detta fogar vi ett motsvarande externt perspektiv, genom att intervjua representanter för kundens målgrupper (främst kunder och prospects), liksom externa branschspecialister, marknadsanalytiker. Utöver intervjuarbetet studerar vi alla former av relevant information som kunden ställer till förfogande – t ex egna eller andras marknads­översikter, konkurrent­information, facktidskrifter, branschanalyser och marknadsplaner.

2. Strategi

Den information som inhämtats under inputfasen analyserar och sammanställer vi i nästa steg för att kunna dra rätt slutsatser i fråga om varumärke, identitet, positionering, internkultur och kommuni­kation. Vi dokumenterar våra observationer, resonemang och rekommendationer i ett utförligt strategidoku­ment. Dessutom framställer vi normalt en Powerpoint-version av förslagen.

3. Koncept

Strategin mynnar i regel ut i ett förslag till kommunikationsplan, till exempel för de närmaste 6-12 månaderna. Utöver beskrivning och värdering av lämpliga kommunikationsåtgärder, kan vi också visa ett antal “kreativa koncept”, dvs. smakprov i skissform på hur de föreslagna åtgärderna kan komma att gestalta sig rent fysiskt.

Produktion

Om kunden så önskar kan Bugge även ta hand om produktionen av kommunikationsenheter. Det gör vi i samarbete med rutinerade art directors, fotografer, originalare, webbspecialister och tryckerier.

Tider och kostnader

För steg 1-3 lämnar vi alltid bindande offerter och realistiska tidplaner. Detsamma gäller eventuell produktion av enheter.

Comments are closed.